Vår pedagogik

 
 

Vi anser att skolan har ett uppdrag i att förbereda eleverna på en framtid som ansvarstagande vuxna som kan förstå och påverka sin omvärld. Det kräver verktyg och tillit till den egna förmågan i lika stor grad som den faktiska kunskap som förmedlas. Något som inte går att ge eleverna. Utan som eleven själv måste arbeta för att nå.

Därför ser vi till att varje elev blir utmanad hos oss. Utmanad att ta eget ansvar, att planera sin tid och att ta sig an problem från olika perspektiv. Att öva och öva igen tills kunskapen sitter. Det ger goda förutsättningar för att växa som individ.

Dessutom får eleverna träna på att reflektera och sätta ord på sina upplevelser kring lärandet. Enskilt och i grupp. Där varje elev uppmanas till att uttrycka sina egna känslor och åsikter och får träna på att lyssna till de andra eleverna. Det är kärnan i den kommunikativa pedagogiken. Att skapa en medvetenhet kring sitt eget lärande.

Den kommunikativa pedagogiken har tagits fram i samarbete med den danska pedagogen Lars Rokkjaer.

britt.png
 

Britt-Marie Lithammer
Rektor och Förskolechef

 
Naturen skapar förutsättningar för ansvarstagande och utveckling.

Naturen skapar förutsättningar för ansvarstagande och utveckling.

 
 

Egen planering och ansvar för det egna lärandet

Oavsett ålder planerar eleverna sin egen skolvecka tillsammans med sin mentor. Elevens planering görs utifrån sina egna behov, intressen och styrkor i varje ämne. Vi vill att eleven ska utmana sig själv men inte sätta veckomålen så högt att de inte blir genomförbara. De uppgifter som eleven arbetar med behöver även tid för reflektion och utvärdering. Det blir en del av övningen i att ta ansvar för det egna lärandet och i att planera sin tid.

Olika lärstilar skapar jämlika förutsättningar

Vi vet att alla elever behöver ta sig an lärandet på olika sätt. Därför arbetar vi medvetet med att varje elev ska hitta sin lärstil. I början behöver eleven testa flera olika lärstilar. Så småningom hittar eleven en eller flera lärstilar som passar. Detta tar olika lång tid för olika elever och kräver att vi stöttar med handledning och inspiration.

Att medvetet arbeta med att hitta sin lärstil innebär att eleverna arbetar med olika saker på olika sätt. Några elever tränar matematik genom att hoppa, skutta och känna på saker medan andra räknar i en mattebok. Några elever behöver diskutera för att förstå medan andra behöver arbeta i ett tyst rum för att ta sig an sin uppgift.

Det innebär också att vi inte har några generella, gemensamma läxor eller att alla elever använder samma studiematerial eller läroböcker. Istället skapar vi goda förutsättningar för att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen. På sitt sätt.

 
illustration_6_smal.jpg

Ämnesöverskridande arbete som skapar sammanhang

Varje termin har vi flera ämnesövergripande arbetsområden som vi kallar för Sammanhang. Inledningsvis har lärarna förberett ett inspirationstillfälle för att skapa nyfikenhet hos eleverna. Exempelvis genom att spela upp en teater eller film. Därefter får eleverna fundera kring ämnet och vad de redan vet.

Vi utgår från ett övergripande mål i läroplanen där eleverna kan få ökad förståelse genom att kombinera flera ämnen. Eleverna arbetar med flera uppdrag under ett Sammanhang. Ofta är uppdragen ämnesövergripande samtidigt som vi ger eleverna ämneshandledning i de olika ämnena på olika sätt.

När vi avslutar ett sammanhang får eleverna redovisa något de har gjort som de är nöjda med. Antingen inför hela skolans personal och elever. Eller i den mindre mentorsgruppen med mentor och ca 10 andra elever. Efter redovisningen reflekterar och utvärderar eleverna sitt eget arbete utifrån de uppsatta målen för sammanhanget.

 

Fokuserad verktygsträning för att nå målen

Utöver de ämnesöverskridande sammanhangen får eleverna tränas på de olika verktyg som finns inom de olika ämnena. Det kan vara att öva stavning i svenskan eller att träna på ”Lille katt” på gitarr. Vi kallar det verktygsträning.

Vi arbetar mer med verktygsträningen mellan våra ämnesövergripande Sammanhang. Men även under ett pågående Sammanhang sysslar vi med verktygsträning. För att stötta eleverna har vi ämneshandledning varje vecka där de får ny input och hjälp att fokusera på att träna mot ämnets kunskapsmål.

Lyssnargrupper – där vi sätter ord på våra tankar

Som en del av den kommunikativa pedagogiken arbetar vi särskilt med att träna eleverna i att uttrycka tankar, känslor och reflektioner samt att lyssna på andra. Exempelvis genom lyssnargrupper som vi har varje vecka. Då samlas vi i mentorsgrupperna och reflekterar kring lärandemålen eller ämnen som hur man är en bra kompis.

Även vi pedagoger har lyssnargrupp kontinuerligt. Då träffas vi för reflekterande samtal kring arbetet som handleds av en professionell samtalsledare.